Ets a: Portada > Poum > suspensio llicencies a Siurana i Albarca


SUSPENSIÓ LLICÈNCIES A SIURANA I ALBARCA

AJUNTAMENT DE CORNUDELLA DE MONTSANT

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Cornudella de Montsant en sessió de data 9 d’abril de 2014, va acordar suspendre potestativament, pel termini d’un any, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, llicències urbanístiques de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, que comportin obres major, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, per tal de preservar les noves determinacions que determina l’avanç de planejament aprovat, en les àrees següents:

  • Nucli urbà d’Albarca 


  • Nucli urbà de Siurana


A l’expedient s’incorpora el plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, el qual resta a disposició del públic a les oficines de l’Ajuntament durant tot el termini de la suspensió.

La consulta de la documentació es pot realitzar a les oficines de l’Ajuntament de Cornudella de Montsant, de dilluns a divendres de 9:15 hores a 14:00 hores i al web: cornudella.altanet.org

Contra l’acord relatiu a la suspensió de llicències, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit qualificat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d¿un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

 

Cornudella de Montsant, 10 d’abril de 2014
© Ajuntament de Cornudella de Montsant, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Priorat. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo