Noticies

21/07/2020
Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013,es fa públic que el termini mig de pagament global a proveïdors de l'administració municipal és de (17,97) dies.
18/06/2020
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en acord de data 16 de juny de 2020,ha atorgar a l’Ajuntament de Cornudella de Montsant una subvenció per import de 11.863,52 euros, dins el programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal...
31/01/2020
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en acord de data 22 de desembre de 2017 ha atrogat a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant una subvenció nominativa per import de 100.00.00 euros per al finançament l'activitat "Estacionaments a Siurana", amb un pressupost...
28/10/2019
Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1ª de la Llei 9/2013, es fa públic que el termini mig de pagament a proveïdors de l'administració municipal és de (21,30) dies.
21/10/2019
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en acord de data 01 d'octubre de 2019 ha atorgat a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2019 una subvenció de 2.845,01 euros per al control i millora de la qualitat...