Noticies

17/10/2019
L'Ajuntament de Cornudella de Montsant ha rebut per l'exercici 2019 una subvenció de la Diputació de Tarragona, per import de 4.290,66€, destinada a inversió en mobiliari per a l'Arxiu Morató Aragonès.
19/09/2019
La Diputació de Tarragona mitjançant Decret de Presidència de data 14 d'agost de 2019 ha otorgat a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant per la seguretat de zones de bany (piscines), convocatòria 2019, una subvenció per import de 5.019,61€
13/08/2019
L’Ajuntament de Cornudella de Montsant he rebut per a l’exercici 2019 una subvenció de la Diputació Tarragona, per import de 27.575,00€, destinada a despeses corrents, i una subvenció de 5.000,00€ destinada al sosteniment del lloc de secretaria intervenció.
09/08/2019
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 31 de maig de 2019, ha concedit a l’ajuntament de Cornudella de Montsant pel programa de d’inversions anualitat 2017 per disposició de romanents , una subvenció per import de 7.805,47 euros, per a l’actuació “Substitució de la conducció d’...