Noticies

07/02/2020
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha atorgar a l’ajuntament de Cornudella de Montsant per a programes d’activitats culturals 2019 , una subvenció per import de 4.962,98 euros.
31/01/2020
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en acord de data 22 de desembre de 2017 ha atrogat a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant una subvenció nominativa per import de 100.00.00 euros per al finançament l'activitat "Estacionaments a Siurana", amb un pressupost...
28/10/2019
Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1ª de la Llei 9/2013, es fa públic que el termini mig de pagament a proveïdors de l'administració municipal és de (19,76) dies.
21/10/2019
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en acord de data 01 d'octubre de 2019 ha atorgat a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2019 una subvenció de 2.845,01 euros per al control i millora de la qualitat...
19/09/2019
La Diputació de Tarragona mitjançant Decret de Presidència de data 14 d'agost de 2019 ha otorgat a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant per la seguretat de zones de bany (piscines), convocatòria 2019, una subvenció per import de 5.019,61€
13/08/2019
L’Ajuntament de Cornudella de Montsant he rebut per a l’exercici 2019 una subvenció de la Diputació Tarragona, per import de 27.575,00€, destinada a despeses corrents, i una subvenció de 5.000,00€ destinada al sosteniment del lloc de secretaria intervenció.
09/08/2019
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 31 de maig de 2019, ha concedit a l’ajuntament de Cornudella de Montsant pel programa de d’inversions anualitat 2017 per disposició de romanents , una subvenció per import de 7.805,47 euros, per a l’actuació “Substitució de la conducció d’...