PERÍODE MIG DE PAGAMENT TERCER TRIMESTRE 2019

print pdf
28/10/2019

PERÍODE MIG DE PAGAMENT TERCER TRIMESTRE 2019

Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1ª de la Llei 9/2013, es fa públic que el termini mig de pagament a proveïdors de l'administració municipal és de (19,76) dies.